Afspraken - Engagements

Afspraken: afgevaardigden

Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van KFC Rhodienne – De Hoek wil steunen: soms uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon deel uitmaakt van één van de jeugdploegen.

De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar elftal, naar de ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van de club is het belangrijk dat alle ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed mogelijk uitvoeren.

De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de trainer.

Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij KFC Rhodienne – De Hoek verplicht.

Voor de afgevaardigden wordt verwezen naar de informatiemap die is opgemaakt.

· De sportieve richtlijnen zijn de verantwoordelijkheid van de trainer. Probeer de spelers positief aan te moedigen, zo creëert men een vriendschapsrelatie met de spelers. Spelers worden immers graag opgehemeld. We dienen hier echter op te merken dat u niet de trainer moet spelen, maar dat u zowel de zalvende als de strenge begeleider kunt zijn, een schouderklopje aan de spelers doet wonderen.
· Houdt steeds het verzorgingsmateriaal bij de hand. Tracht op de hoogte te zijn van behandeling van blessures. Een handleiding is eventueel bij de Jeugdcoördinator te verkrijgen.
· Wijs ouders op onsportief gedrag of afbrekende kritiek! Tracht de supporters aan te manen opbouwende kritiek te geven en geef hierbij vooral het voorbeeld. Geef geen kritiek op de scheidsrechter en wees aandachtig dat de spelers dit ook niet doen (dit keert zich toch altijd tegen u.)

Afspraken: Opleiders

1 Richtlijnen

De jeugdtrainer handelt conform de gedragsregels en bevordert naleving hiervan bij de jeugd.

· De trainer/leider houdt toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer en zorgt ervoor dat deze na gebruik in goede staat wordt achtergelaten
· De trainer/leider voert overleg met de leiding van de tegenstander en/of scheidsrechter indien bij spelers hinder wordt ondervonden van negatief gedrag bij de tegenstander
· Wangedrag van spelers en/of tegenstanders dient te worden gerapporteerd aan de coördinator


2 Materiaal

Materialen worden door de club aan de trainers en/of leiders beschikbaar gesteld. Het is voor de vereniging van groot belang dat met het ter beschikking gestelde materiaal zorgvuldig wordt omgegaan. Defecten dienen direct gemeld te worden, zodat gezorgd kan worden voor vervanging. Indien behoefte bestaat aan extra materiaal, dan kan hiertoe een onderbouwd verzoek worden ingediend bij de TVJO.
Afspraken: ouders

1 Algemeen

Als ouder/verzorger heeft u bij het lezen van deze info inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze jeugdafdeling te verbeteren en er voor te zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd. Wij vragen u de gedragsregels door te nemen met uw kind. Voetbal is een leuke sport, maar de ervaring leert dat kinderen zich er niet steeds van bewust zijn dat lid zijn van een vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt. Het komt nog al eens voor dat kinderen:

· Geen zin hebben om te trainen of wedstrijden te spelen · Geen fut hebben om de kleedruimte op te ruimen · Balen van een trainer/leider, die eisen stelt · Moeite hebben om op tijd te komen · Problemen hebben met teamgenoten

Dit zijn zaken waar iedere club mee te maken heeft en die vaak van invloed zijn op het gebeuren binnen een team. Het is niet leuk voor een trainer en teamgenoten als maar de helft komt opdagen bij de training. De sfeer bij een vereniging en zeker binnen een team wordt in hoge mate bepaald door spelers en ouders/verzorgers.

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie hebben en hun kind erop wijzen dat lid zijn van KFC Rhodienne – De Hoek en betekent dat hij/zij zich houdt aan de regels en een positieve bijdrage levert aan het teamgebeuren.

2 Tips voor ouders

Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar trainingen en wedstrijden.

· Wees enthousiast. · Positieve aanmoedigingen stimuleren u zoon/dochter en medespelers. · Uw kind niet geldelijk belonen voor het scoren van doelpunten, dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.

Laat het coachen over aan de jeugdtrainer en leider, dit voorkomt onduidelijkheid;

· Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheids- en grensrechter · Leer uw kind beslissingen van de scheidrechter te accepteren · Spoor uw kind niet aan tot gemeen spel of het nemen van revanche na een harde actie van de tegenstander · Ageer niet naar de scheidsrechter, grensrechter of tegenstander

3 Mededelingen voor ouders

Stel ons tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen op zijn/haar functioneren binnen groepsverband en waaraan vanuit de vereniging speciale aandacht gewenst is.

Zonder tegenbericht van de leider of trainer gaat het voetballen altijd door. Dit geldt zowel voor de trainingen als de wedstrijden. Valt er om wat voor reden dan ook een training uit, dan wordt iedereen door de trainer daarvan op de hoogte gesteld. Dus ook bij wat slechter weer of tijdens vakanties gaat de training in principe gewoon door. Ook wanneer de wedstrijd wordt afgelast ontvangen jullie hierover een telefoontje/e-mail.

Het deelnemen van uw kind aan de training is verplicht. Bij verhindering dient dit tijdig vooraf doorgegeven te worden aan de trainer/leider. Dit geldt eveneens bij het afmelden voor een (oefen)wedstrijd of toernooi;

Tijdens wedstrijden is het dragen van KFC Rhodienne – De Hoek kledij verplicht. Zorg ook voor goede kledij en scheenbeschermers tijdens de training; Wij streven ernaar om zoveel mogelijk in de kleuren van de club te trainen.

Zorg er voor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn voor de training en wedstrijd.

Te laat komen werkt uitermate storend bij trainers en spelers die wel op tijd zijn;

Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij KFC Rhodienne – De Hoek niet toegestaan. Ouders hebben hierin een toezichthoudende rol

4 Vervoer

Wij verwachten dat ouders die in het bezit zijn van een auto, om beurt meerijden naar uitwedstrijden en tornooien. Als men om de beurt rijdt is er altijd genoeg vervoer. Het is van belang dat u beschikt over een goede inzittendenverzekering.

5 Boetes en sancties K.B.V.B. In het geval van individuele sancties, zoals bij een gele of rode kaart, worden of kunnen de kosten, die hieraan verbonden zijn, op de betreffende speler verhaald.

Indien sprake is van een collectieve boete opgelegd aan een team, dan wordt deze verhaald op degene(n) die zich binnen het team schuldig heeft/hebben gemaakt aan wangedrag op grond waarvan de KBVB heeft besloten deze collectieve boete op te leggen.

Mocht blijken dat er sprake is van collectief wangedrag dan zullen alle spelers van het team aangeschreven worden inzake de betaling van de opgelegde boete

6 Boetes en sancties KFC Rhodienne – De Hoek

Sancties kunnen ook door trainers worden opgelegd, naast de door de K.B.V.B. opgelegde boetes en sancties. Hiervan wordt melding gemaakt aan de Jeugdcommissie.

Indien sprake is van herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen beoordeelt de Jeugdcommissie op basis van de beschikbare informatie, welke sancties zullen worden opgelegd.

De trainer informeert de Jeugdcommissie wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. De Jeugdcommissie bespreekt het geval, voert zo nodig een gesprek met de betreffende speler(s) en zijn/haar ouders en kan overgaan tot disciplinaire maatregelen.

Ouders/verzorgers worden mondeling en zo nodig schriftelijk geïnformeerd over het wangedrag van hun kind.

Bij diefstal, vandalisme en/of fysiek of verbaal geweld, wordt door KFC Rhodienne – De Hoek aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast leidt dit tot onmiddellijke schorsing.

Tot slot

Ondanks het feit, dat de KFC Rhodienne – De Hoek er alles aan doet om de voetbalopleiding van uw kind optimaal gestalte te geven, zou het kunnen gebeuren dat u op- en/of aanmerkingen of klachten heeft. Aarzel niet hiermee naar de mensen te gaan die hier mogelijk iets aan zouden kunnen doen, namelijk de betreffende trainer van de leeftijdscategorie of de jeugdcoördinator.

Het heeft geen zin deze op- of aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren. De bovengenoemde personen zijn te allen tijde bereidt naar u te luisteren en zo nodig toelichting te geven of samen met u naar oplossingen te zoeken.

Afspraken: spelers

1 Algemeen

· Van de leden van KFC Rhodienne – De Hoek, ouders, verzorgers en supporters verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden;
· Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil;
· Ieder lid van KFC Rhodienne – De Hoek dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen;
· Communiceer met in achtneming van beleefdheidsvormen. Het gebruik van schuttingstaal is verboden;
· Elk lid handelt overeenkomstig de KBVB voetbalregels;
· Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij KFC Rhodienne – De Hoek niet toegestaan voor jeugd tot en met de leeftijd van 16 jaar;
· Drugsgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan;
· In de kantine en andere ruimtes geldt een algeheel rookverbod;
· In de gangen en kleedkamers geldt een algeheel rookverbod;
· Elk lid, ouder, verzorger, trainer en leider wordt geacht de gedragsregels te kennen.

2 Gedrag

· Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen uit sociaal oogpunt ten opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van onze vereniging.
Gedraag je dus correct naar je medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, trainers, leiders, commissieleden, bestuursleden en het publiek. Daarnaast zijn ook de normale maatschappelijke regels van toepassing. Diefstal, vandalisme of geweld wordt niet getolereerd. Spreek elkaar aan op het naleven van de regels.
· Voetbal is een teamsport. Daarbij gaat het voornamelijk om samenwerking en daar horen ook fouten bij. Accepteer fouten van je medespelers, maar maak ze achteraf bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van anderen die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals scheids- en grensrechters, trainers en leiders.


3 Accommodatie

Met betrekking tot het gebruik van kleedkamers gelden voor en na de trainingen en wedstrijden, thuis maar ook uit, de volgende gedragsregels:

· Kleedkamers mogen uitsluitend worden betreden na toestemming van de trainer/leider
· Niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als deze bezet is
· Spelers gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer
· Trainers/leiders houden toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer
· Gebruik sanitaire voorzieningen, zoals je ze thuis ook gebruikt
· Het besmeuren van muren, deuren en tegels alsook het aanrichten van vernielingen is ten strengste verboden
· Voetbalschoenen en andere voetbalspullen worden niet onder de kraan in de kleedkamer afgewassen.
Het vuil en gras dient buiten met gebruik van de aanwezige borstels verwijderd te worden · Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en in ruime mate aanwezige afvalbakken.
Dit geldt uiteraard ook op de sportparken van de verenigingen waar wij te gast zijn


4 Trainingen

Door het volgen van trainingen nemen de tactische en technische vaardigheden toe en beleven de jongens/meisjes zodoende meer plezier in hun sport. Het jeugdbeleidsplan is dan ook gebaseerd op maximaal trainingsbezoek. Het uitgangspunt is dan ook dat deelname aan alle geplande trainingen verplicht is voor iedereen! Voetbal is een teamsport, een speler die niet deelneemt aan de training benadeelt het team

· Spelers dienen op tijd en trainingsklaar op het trainingsveld aanwezig te zijn
· Bij verhindering ben je verplicht dit tijdig vooraf te melden aan de bevoegde trainer, tenzij er sprake is van overmacht
· Aanwezigheid bij de training is voor alle teams een criterium voor de opstelling bij wedstrijden
· Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit
· Tijdens de training vindt er geen discussie plaats met de trainer over de oefenstof.
In principe past de oefenstof binnen de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan. Indien bepaalde oefenstof niet door spelers wordt opgepakt, kan na de training hierover op een rustige manier met de trainer worden gesproken
· Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn
· Wangedrag naar medespelers en trainer(s) is verboden


5 Wedstrijden

Vanaf de U6 wordt in wedstrijdverband gevoetbald. Het kan hierbij gaan om wedstrijden in (beker)competitieverband, oefenwedstrijden en toernooien. De aanvangstijd van de thuiswedstrijden wordt vooraf door de KBVB vastgesteld en is meestal het gehele voetbalseizoen van kracht. De voetbalcompetitie loopt vanaf begin september tot eind april.

· Spelers dienen op het door de leider/trainer aangeven tijdstip aanwezig te zijn
· Bij verhindering ben je verplicht dit aan de trainer of leider te melden tenzij er sprake is van overmacht
· Indien je verhinderd bent door een blessure, meld je dit bij de trainer/leider en laat je de blessure vakkundig behandelen
· Afmelden voor een wedstrijd wordt tot een minimum beperkt
· Tijdens de voorbespreking luister je naar de trainer/leider
· De opstelling wordt door alle spelers geaccepteerd
· Kledij en schoeisel zijn goed verzorgd. Tijdens de wedstrijd moet het shirt in de broek en de kousen omhoog
· Deelname aan de warming-up is voor alle spelers vanaf de duiveltjes verplicht
· De opwarming voor de wedstrijd vindt buiten de doelgebieden plaats
· De speler kent de spelregels en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, zonder hierop te ageren in woord of gebaar
· Alle vormen van wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd (schelden, vechten, pesten, treiteren, discriminatie of gemeen spel) t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainer, leider, publiek, scheids- en/of grensrechters wordt niet getolereerd
· Indien spelers last ondervinden van negatief gedrag van tegenstanders en/of publiek, wordt dit direct gemeld bij de trainer/leider. De trainer/leider onderneemt hierop actie richting de leider/trainer van de tegenstander en de scheidsrechter
· Het aanmoedigen gebeurt op een positieve manier
· Na de wedstrijd worden tegenstander, de scheids- en/of grensrechter de hand geschud, ongeacht het wedstrijdverloopFACEBOOK
In the pictureBezoekers vandaag: 623
Bezoekers gisteren: 0
Bezoekers deze maand: 15547

INSCHRIJVING - INSCRIPTION

Inschrijven

SPONSORS