Fair Play

Fairplay

Fair Play is het eerlijk en sportief spelen van een spel in sport. Het houdt in dat de speler de regels respecteert en zich daaraan houdt. Fair Play kan beïnvloed worden door verschillende factoren:

· Temperament
· Opvoeding
· Supporters
· Ouders
· Opleiders
· …

De club probeert de spelers en ouders zo veel mogelijk te beïnvloeden door allerhande initiatieven.

a. Charter voor de spelers

“ SPELERS ZIJN AMBASSADEURS VAN KFC RHODIENNE DE HOEK “

· Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
· Wees altijd en overal beleefd en toon u sportief ten overstaan van vriend en tegenstander.
· Wij dulden geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en scheidsrechters.

We benaderen elkaar ten allen tijde op een positieve manier ; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen of stelen zijn uit den boze !!

· Drugs, alcohol en roken zijn ten allen tijde verboden zowel naast het voetbalveld, in de kleedkamers.
· Graag zien wij dat onze jeugdploegen op een uniforme manier zouden gekleed zijn.
Daarom is het dragen van de clubjogging verplicht voor en na de wedstrijden.
· Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, ringen, oorbellen, piercings,...) gedragen tijdens de trainingen en wedstrijden.
· Om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden buiten de club, moet je altijd de toestemming vragen. Doe dit via de jeugdcoördinator of via je trainer.


b. Charter voor de ouders

Wat verwachten wij van ouders :

· Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je kind. Steun je kind bij tegenslagen en teleurstellingen.
· Rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden. Bij herhaaldelijk negatief gedrag op scheidsrechter, spelers of trainer wordt de speler van de ouder van het veld gehaald.
Keeper mag blijven staan doch wordt volgende wedstrijd reserve gezet.
· Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer.
· Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats. Voor sportieve problemen spreek je de trainer of jeugdcoördinator aan. Voor extra-sportieve problemen kan je terecht bij de ploegafgevaardigde.
· Ouders die menen dat hun kind het slachtoffer is van feiten van ongewenst seksueel gedrag op de club kan zich richten tot de door ons aangestelde vertrouwenspersoon zijnde de jeugdvoorzitter en kunnen in voorkomend geval bij hem een gemotiveerde klacht indienen. De club verbindt zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de persoon van het slachtoffer en de feiten. De club zal erover waken dat het slachtoffer een passende psychologische ondersteuning krijgt van een gespecialiseerde dienst of instelling.
· Er wordt gevraagd dat de ouders een paar keer per jaar mee helpen bij activiteiten van de jeugd (tornooien, st maarten en kerstfeest, wafelslag,...)
· In onze kantine geldt er een algemeen rookverbod


c. Charter voor de bestuurders

· Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de missie van onze jeugdopleiding.
· Zorg ervoor dat onze jeugdspelers getraind en begeleid worden door competente mensen.
· Laat onze jeugdspelers deelnemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en hun mogelijkheden.
· Laat onze jeugdspelers zich meten met andere spelers van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
· Zorg ervoor dat onze jeugdspelers veilig aan sport kunnen doen.
· Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in onze club.
· Maak van onze club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
· Betrek iedereen, volgens zijn mogelijkheden in onze clubwerking
· Apprecieer de inzet van al onze vrijwilligers.
· Zorg ervoor dat trainers, begeleiders en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
· Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft


d. Charter voor de supporters

· Sportief gedrag en gezond enthousiasme tijdens de wedstrijden en dit zowel t.o.v spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechter en andere supporters. · Toon respect voor de beslissingen van de scheidsrechter.
· Doe geen beledigende of racistische uitspraken.
· Supporter “voor” een ploeg en niet “tegen” een ploeg.
· Moedig de spelers op een positieve manier aan.
· Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer.
· Laat geen afval achter rond de terreinen. Deponeer alle afval in de voorziene vuilnisbakken.


Bij het niet naleven van dit charter behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor een gepaste sanctie te nemen t.o.v de betrokken supporter. Bij zware inbreuken kan het jeugdbestuur hem/haar de toegang tot onze jeugdterreinen ontzeggen.

Gedragscode bij Pesten


Gedragscode voor ouders

Wanneer u bij uw kind signalen opvangt over pesten, over gepest worden en/of wanneer uw kind vertelt over pestgedrag bij anderen, weet dan dat de club open staat voor deze problemen. KFC Rhodienne – De Hoek staat open voor het signaleren van pesten!

Meldingspunten - bevoegde opleider
- jeugd coördinator
- ombudsman/dienst


U bent soms beter geïnformeerd over het pesten dan onze opleiders. Daarom willen wij met u samenwerken en samen met u zoeken hoe uw kind geholpen kan worden.

U kan steeds met de opleider contact opnemen voor een afspraak of via bovenstaande communicatiemiddelen contact opnemen. Op deze wijze kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het oog van het publiek op de club moet verschijnen.

Bij elk pestgedrag wordt van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de situatie herstelt.


Gedragscode voor de spelers

Alle opleiders, coördinators en jeugdbestuurdsleden van onze club zullen onmiddellijk ingrijpen wanneer er gepest wordt, zij pesten zien, daarvan op de hoogte gebracht worden of een sterk vermoeden hebben

Meepesten ?
Zeg neen en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is iedereen de pester. Spelers die niet durven weigeren of hun afkeur laten blijken, maken het pesten mogelijk. En dat is even erg als pesten !Toon duidelijk dat je het niet eens bent dat er gepest wordt en ontferm je over de gepeste medespeler.

Word je gepest?
Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen. Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem, of praat met anderen (medespeler, ouders, trainer, …) of je kan dit melden via de opleider.

Ben je zelf de pester?
Dan ben je in de fout ! Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes, je moet het echt menen zodat je met pesten stopt.
Sociale media


Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het sportvereniging KFC Rhodienne – De Hoek.

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KFC Rhodienne – De Hoek van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

Wat KFC Rhodienne – De Hoek daaronder verstaat, is in grote lijnen:

1. op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect;
2. op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander;
3. je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig;
4. sociale media gebruik je tijdens de training niet;
5. heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media;
6. wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven;
7. KFC Rhodienne – De Hoek accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.


Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de vereniging maatregelen genomen.

KFC Rhodienne – De Hoek vraagt alle oplediers ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.

KFC Rhodienne – De Hoek neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huisregels van de vereniging.
Panathlonverklaring
tegenRacisme


FACEBOOK
In the pictureBezoekers vandaag: 638
Bezoekers gisteren: 0
Bezoekers deze maand: 15562

INSCHRIJVING - INSCRIPTION

Inschrijven

SPONSORS