Spelersraad - Conseil des joueurs

Spelersraad

Wat is het doel?
De spelersraad is een instrument om de spelers (van U14 tot fanion) meer inspraak te geven binnen de jeugdopleiding en de werking van de club. Daarom moet deze raad een verbinding vormen tussen de spelers en het hoofdbestuur. De spelersraad heeft dan ook tot doel voorstellen te formuleren betreffende de algemene werking van de club, dit naar het bestuur toe. Het is ook de bedoeling dat de spelersraad de moeilijkheden en knelpunten signaleert – die de afgevaardigden van de spelers aankaarten- bij het hoofdbestuur. Dit bestuur zal deze dan grondig onderzoeken en hun besluiten meedelen aan de spelersraad. Het hoofdbestuur kan in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen, maar de spelersraad kan ook op eigen initiatief advies geven, wanneer dit vanuit de spelersgroep wenselijk wordt geacht.

Wie zetelt er in de spelersraad?
- De kapiteins ( en bij belet de vice-kapitein) van elke ploeg vanaf U14 (zowel interprovinciaal als regionaal).
- Twee of meer leden van het bestuur.


Hoe functioneert de spelersraad?
- De spelersraad vergadert minstens 3X per seizoen.
- De vergaderdata worden ongeveer 1maand voor datum aan de kapiteins meegedeeld.
- De kapiteins bespreken eventuele voorstellen/ problemen binnen hun ploeg. Deze voorstellen moeten zij minstens 1 week voor de vergadering voorleggen aan de verantwoordelijke van de spelersraad zodat deze een agenda kan opstellen.
- Na de vergadering wordt er een verslag opgemaakt en dit wordt aan de kapiteins en het hoofdbestuur bezorgd.
- Het hoofdbestuur brengt de spelersraad op de hoogte van de genomen beslissingen.


Wat kan zeker niet?
Het mag nooit de bedoeling zijn tijdens de vergaderingen van de spelersraad kritiek te spuien op een trainer, een afgevaardigde een ploegmaat of om het even welke persoon die betrokken is bij de werking van de club. De vergaderingen moeten steeds in een opbouwende sfeer bebeuren.

Het clubbestuur.
Ouderraad

Omdat we onze club qua werking en structuur steeds trachten te verbeteren, zijn wij op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen.

Onze club heeft recentelijk beslist om een ouderraad op te richten en hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten. Daar wij het belangrijk achten om iedereen aan het woord te laten, hebben wij als objectief gesteld om elke categorie minstens één persoon te laten afvaardigen.

Deze raad heeft als doel om te zorgen voor een goede communicatie tussen enerzijds de club en zijn technische staf en de ouders anderzijds.

De ouderraad bezit dus een unieke hefboom om opmerkingen of verbeteringen rechtstreeks te kunnen aankaarten bij het bestuur. Het spreekt voor zich dat we steeds het algemene belang dienen, individuele belangen worden vermeden!

De ouderraad zal fungeren als een adviesorgaan. Kandidaten kunnen zich aanmelden door zich te melden bij rhodienne@gmail.com.

Wenst u meer informatie over de ouderraad, kan je ook daar terecht. De ouderraad werd opgericht in het seizoen 2016-2017 op initiatief en in overleg met zowel het bestuur als de sportieve cel. De leden van de ouderraad zullen zich inspannen om een klankbord te zijn tussen ouders, bestuur en sportieve cel, om zo de transparantie te vergroten.

Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc...worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad als volgt contacteren:

· Via e-mail naar rhodienne@gmail.com


1 De objectieven

· Het behartigen van de belangen van ouders en jeugdspelers (geen individuele belangen)
· Een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en op hun beurt een doorgeefluik naar bestuur en jeugdcoördinatoren (JC).
· Het signaleren van punten die te verbeteren zijn door de organisatie.
· Toetsen van het jeugdbeleid/leerplan.
· Geven van (on)gevraagd advies aan JC, bestuur en andere.
· Het verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders.
· Ouders stimuleren om zich actief in te zetten ten gunste van de organisatie.
· Inventief zijn in het organiseren en verbeteren van bestaande situaties.
· Etc............


2 De werking

De ouderraad komt maandelijks samen en de notulen van de vergadering zullen door iedereen consulteerbaar zijn.

Volgende onderwerpen zullen zeker op de OR aan bod komen:

· Normen en waarden bij Rhodienne-Jeugd m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen,
· Verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders,
· Vergroten van een “gezonde” medezeggenschap van ouders,
· Stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouder als vrijwilliger,
· Behandelen van de onderwerpen die zijn aangebracht door zowel, jeugdleden, ouders en jeugdopleiders.FACEBOOK
In the pictureBezoekers vandaag: 624
Bezoekers gisteren: 0
Bezoekers deze maand: 15548

INSCHRIJVING - INSCRIPTION

Inschrijven

SPONSORS